Autor: MieczkowskaNotariusz

Jakie formalności są związane ze sporządzeniem pełnomocnictwa notarialnego?

Większość urzędów stawia przed petentami wymóg przedłożenia pełnomocnictwa z poświadczonym notarialnie podpisem lub w formie aktu notarialnego, jeśli nie działają we własnym imieniu. Ma to chronić przed udzieleniem informacji poufnych niewłaściwym osobom. Pełnomocnikiem może zostać każdy, kto ukończył osiemnaście lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych. Rodzaje pełnomocnictw To swego rodzaju upoważnienie dla osoby, która ma reprezentować konkretną jednostkę i działać w jej imieniu przed różnego rodzaju instytucjami. Nie wszystkie jednak czynności są możliwe do wykonania poprzez umocowanego pośrednika, a do niektórych wymagane jest pełnomocnictwo szczegółowe, czyli z wypisanymi konkretnie czynnościami, których osoba reprezentująca może się podjąć na zlecenie jednostki, której sprawa bezpośrednio dotyczy. Warto zaznaczyć, że coraz mniej urzędów akceptuje je w zwykłej formie pisemnej, stworzone przez mocodawcę i przez niego podpisane. U notariusza jednakże można wykonać dwie czynności, które nie będą mogły być tak łatwo podważone. Pierwsza z nich to notarialne poświadczenie podpisu pod takim dokumentem. Druga zaś polega na sporządzeniu pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego, gdzie notariusz uczestniczy w redagowaniu treści dokumentu, aby w stu procentach spełniał wszelkie wymogi prawne. Formalności związane z pełnomocnictwem Mocodawca może upoważnić każdą osobę pełnoletnią, mającą pełną zdolność do czynności prawnych. Kodeks cywilny zezwala także na bycie pełnomocnikiem małoletniego powyżej 13. roku życia lub jednostkę częściowo ubezwłasnowolnioną bądź z ustanowionym dla niej doradcą. Każdy notariusz ma kompetencje, aby podjąć się wystawienia takiego aktu. Można takich czynności dokonać między innymi w Kancelarii Notarialnej Romualdy Mieczkowskiej...

Read More

Odrzucenie spadku – jakie czynności musisz podjąć?

Śmierć bliskiej osoby nigdy nie jest sytuacja prostą. Poza trudnościami natury emocjonalnej spada na nas także konieczność załatwienia wszystkich formalności pogrzebowych oraz tych, związanych z ewentualnym dziedziczeniem. Jeśli zmarły był zadłużony, być może to na nas spadnie konieczność spłaty tych długów, warto zatem zapoznać się z możliwościami, jakie mamy, by tego uniknąć. Co wchodzi w skład spadku? Spadkiem nazywamy ogół praw i obowiązków, które należały do spadkodawcy w chwili jego śmierci i przechodzą na jego następców prawnych, czyli spadkobierców w drodze dziedziczenia. Za elementy spadku są uznawane również posiadane rzeczy, zwierzęta, a także ekspektatywy nabycia praw. Oznacza to, że otrzymując spadek, nie zawsze możemy spodziewać się przychodu – czasem oznacza to konieczność spłaty zadłużenia zmarłej osoby i w tym wypadku warto dobrze zastanowić się nad odrzuceniem spadku. Zrzeczenie się dziedziczenia Zrzeczenie się dziedziczenia często mylone jest z odrzuceniem spadku, ale w rzeczywistości są to dwie bardzo różne sytuacje. Zrzeczenia się dziedziczenia dokonuje spadkobierca za życia spadkodawcy, natomiast odrzucenie spadku to proces następujący po śmierci. Zrzeczenie się dziedziczenia to umowa pomiędzy spadkobierca a spadkodawcą, która zawierana jest w obecności notariusza. Jeśli planujesz z jakichś powodów podpisanie takiej umowy, powinieneś udać się do Kancelarii Notarialnej, która zajmuje się sprawami spadkowymi, takiej jak Kancelaria Notarialna – Notariusz Romualda Mieczkowska w Tomaszowie Mazowieckim. Notariusz jest osobą zaufania publicznego, która specjalizuje się w pomocy między innymi w sprawach rodzinnych, sprawach spółek oraz prawie spadkowym, w...

Read More

Co powinieneś wiedzieć przed wizytą w kancelarii notarialnej Romualdy Mieczkowskiej w Tomaszowie Mazowieckim?

Z usług notariusza korzystać będziemy, gdy potrzebujemy poświadczenia dokumentów lub nasze działania wymagają sporządzenia aktu notarialnego – do takich należy na przykład sprzedaż nieruchomości. Obowiązkiem notariusza jest wyjaśniać nam powód oraz przebieg podejmowanych przez niego czynności, jest jednak kilka rzeczy, które warto wiedzieć przed wizytą w jego biurze. Szczegóły w artykule.   Zakres pracy notariusza Mieczkowskiej z Tomaszowa Mazowieckiego   Zgodnie z definicją obowiązki notariusza obejmują przede wszystkim sporządzanie aktów stanowienia prawa, czyli urzędowych dokumentów potwierdzających skutki prawne pewnego stanu faktycznego. Do takich należą akty notarialne, czyli podstawowy i najbardziej kojarzony z kancelarią notarialną dokument. Jest on wymagany kiedy:   sprzedajemy czy kupujemy mieszkanie, dom lub działkę; dokonujemy darowizny nieruchomości; zrzekamy się prawa do nieruchomości; zawieramy umowę małżeńską; spisujemy testament lub odwołujemy już spisany; potrzebujemy poświadczenia własnoręczności podpisu, zgodności odpisu czy wyciągu z okazanym dokumentem; potrzebujemy poświadczenia pełnomocnictwa.   Notariusz zajmuje się ponadto sporządzaniem protestów, weksli i czeków. Wykonujący ten zawód, wśród nich Notariusz Romualda Mieczkowska, są ustawowo osobami zaufania publicznego, a wszystkie dokonane przez nich czynności notarialne mają status dokumentu urzędowego. Do przeprowadzenia czynności notarialnych potrzebny będzie dokument potwierdzający naszą tożsamość oraz zdolność do ich przeprowadzenia – notariusz poinformuje nas, co dokładnie będzie potrzebne.   Pomoc notarialna   Kancelaria notarialna odpowiada nie tylko za przeprowadzenie określonych czynności zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, ale udziela również pomocy prawnej w ich zakresie. Notariusz udziela fachowych porad związanych między innymi przyjęciem lub odrzuceniem...

Read More

Intercyza przedmałżeńska – dowód rozsądku czy braku zaufania?

Intercyza przedmałżeńska wielu z nas kojarzy się wyłącznie z bogatym światem Zachodu, w którym wielcy przedsiębiorcy chronią przy jej pomocy swój majątek przed potencjalnymi łowcami posagów. W naszych realiach to rozwiązanie prawne coraz częściej wybierane jest przede wszystkim z powodów zdroworozsądkowych, niekoniecznie jako przejaw braku zaufania. Czym jest intercyza i gdzie się ją podpisuje? Intercyza to dokument spisywany notarialnie, czyli w obecności uprawnionego do tego celu urzędnika państwowego – notariusza. Jego celem jest przede wszystkim zabezpieczenie praw majątkowych każdego z partnerów, aby w sytuacji kryzysowej, jak rozwód czy bankructwo firmy, druga ze stron zachowała swoją część majątku. Intercyza nie musi mieć formy przedmałżeńskiej, często spisuje się ją również po ślubie. W tym przypadku jednak koszt jej przygotowania jest wyższy i wynika z wartości majątku, jaki podlega opisowi.  Standardowo stawka notarialna zwiększana jest o procent od kwoty przewyższającej 10 000 zł, z tym że procent ten zmniejsza się wraz ze wzrostem wartości dobytku. Zgodnie z ustaloną odgórnie taksą notarialną narzeczeni za sporządzenie intercyzy przedmałżeńskiej zapłacą 550 zł, małżonkowie, których majątek wynosi do 50 000 zł zapłacą 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł, a przy wartości majątku do 1 mln zł – 1 010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60 000 zł. W wielu przypadkach jednak sporządzenie dokumentu jest bardzo zasadne pomimo wysokości opłaty notarialnej. W sporządzaniu tego rodzaju umowy przedmałżeńskiej specjalizuje się każdy notariusz, w tym także Romualda Mieczkowska. Kancelaria Notarialna z siedzibą...

Read More

Kupujesz mieszkanie? Sprawdź, jakich formalności dopilnować

Zakup mieszkania, szczególnie jeśli jest to pierwsze mieszkanie wiąże się z dużą ilością emocji. W przypływie radości oraz euforii planowania wnętrz, oraz wybierania mebli łatwo zapomnieć o obowiązkowych formalnościach. Dlatego warto przygotować listę, na której znajdą się wszelkie czynności, jakich należy dopilnować podczas zakupu mieszkania. Przykładową listę przygotowaliśmy poniżej. Sprawdź księgę wieczystą Podstawową czynnością, jaką należy wykonać podczas zakupu mieszkania jest sprawdzenie ksiąg wieczystych. Jest to dokument, który określa stan prawny konkretnej nieruchomości. Informacje, jakie znajdują się w księdze wieczystej to adres nieruchomości, właściciel, powierzchnia, przeznaczenie i hipoteki. Aby sprawdzić zawartość księgi wieczystej, sprzedawca nieruchomości powinien podać jej numer. Informacje zawarte w księdze można sprawdzić również w Internecie. Dzięki temu dowiemy się, czy nieruchomość nie jest objęta egzekucją komorniczą lub nie ma obciążonej hipoteki. Jest to szczególnie istotne podczas zakupu mieszkania z rynku wtórnego. Poproś sprzedającego o pełną dokumentację Warto zadbać o to, aby obecny właściciel mieszkania miał pełne prawo do sprzedaży. Można to sprawdzić za pomocą tytułu prawnego nabycia. Podstawowym dokumentem potwierdzającym własność jest notarialna umowa sprzedaży, umowa z deweloperem lub akt ustanowienia własności lokalu. Dodatkowo potwierdzić własność nieruchomości można poprzez notarialną umowę darowizny oraz notarialny akt, który potwierdza otrzymanie nieruchomości w spadku – mówi specjalista z Kancelarii Notarialnej z Tomaszowa Mazowieckiego Warto też upewnić się, że mieszkanie nie ma wpisanej służebności, nie jest kupione na współwłasność oraz nikt nie jest w nim zameldowany. Ważne jest, aby uzyskać informacje o stanie bieżących opłat, czyli czy należności za...

Read More
Kancelaria Notarialna z Tomaszowa Mazowieckigo Pani notariusz Romualdy Mieczkowskiej dokonuje czynności notarialnych m.in. na terenie miejscowości Tomaszów Mazowiecki, gm. Tomaszów Mazowiecki oraz powiatu Tomaszów Mazowiecki. Nasza Kancelaria Notarialna mieszcząca się w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Polskiej Organizacji Wojskowej 17 sporządza akty notarialne, akty poświadczenia dziedziczenia, spisuje protokoły oraz dokonuje innych czynności notarialnych. Frazy, po których łatwo znaleźć naszą Kancelarię Notarialną w sieci to: notariusz Tomaszów Mazowiecki, notariusze Tomaszów Mazowiecki, kancelaria notarialna Tomaszów Mazowiecki, kancelarie notarialne Tomaszów Mazowiecki.