Czynności notarialne

Zawarcie ugody alimentacyjnej

Sprawa o alimenty na dziecko jest klasycznym przykładem sprawy, w której można i warto jest zawrzeć ugodę.

Ugoda alimentacyjna pozwala na uzyskanie dokładnie tego samego efektu, jak za pomocą wyroku sądu. Jedyne czego tu nie ma, to długotrwałego i często kosztownego (nie tylko finansowo, ale i emocjonalnie) procesu sądowego.

Sprawa o alimenty często jest ogromnym przeżyciem dla każdego z rodziców. Najczęściej to właśnie sprawa o alimenty jest pierwszą sprawą w sądzie między rodzicami, którzy albo już nie są razem, albo też nigdy nie byli razem. Prawda jest jednak taka, że sprawa o alimenty to sprawa o pieniądze.

Nie musisz iść do sądu, żeby obliczyć koszty utrzymania dziecka. Na tej podstawie i przy odrobinie dobrej woli każdego z rodziców, ugoda alimentacyjna będzie możliwa do wypracowania.

Sporządzanie aktów notarialnych

Sporządzamy akty notarialne takie jak:

 • protokół,
 • umowa sprzedaży,
 • umowa darowizny,
 • umowa zamiany,
 • umowa zniesienia współwłasności,
 • umowa o dożywocie,
  umowa o zrzeczenie się dziedziczenia,
 • oświadczenie,
 • pełnomocnictwo,
 • umowa majątkowa małżeńska (intercyza),
 • obejmujący ustanowienie służebności (gruntowych, osobistych, przesyłu),
 • testament,
 • i inne.

Sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia

Zajmujemy się również sporządzaniem aktów poświadczenia dziedziczenia:

 • ustawowego,
 • testamentowego.

Poświadczenie dziedziczenia dopuszczalne jest co do spadkodawców zmarłych po 30 czerwca 1984 roku.
Zapewniamy profesjonalną obsługę.

Sporządzanie poświadczeń

Sporządzanie poświadczeń m.in.:

 • daty okazania dokumentu,
 • wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem,
 • własnoręcznego podpisu,
 • zgodności odpisu,
 • pozostawiania osoby przy życiu lub w określonym miejscu.

Wypisy odpisy i wyciągi dokumentów

Oryginał aktu notarialnego pozostaje w Kancelarii, natomiast strony oraz inne osoby uprawnione otrzymują wypisy aktu notarialnego, które mają moc prawną oryginału. Wypis jest identycznym powtórzeniem oryginału. Wypis podpisuje notariusz i opatruje pieczęcią oraz parafuje na złączach.

Sporządzanie protestów weksli i czeków

Instytucję protestu regulują ustawy: z dnia 28 kwietnia 1936 roku – Prawo wekslowe (Dz. U. Nr 37/1936, poz. 282 z późn. zm.) oraz z dnia 28 kwietnia 1936 roku – Prawo czekowe (Dz. U. Nr 37/1936, poz. 283 z późn. zm.).

Doręczanie oświadczeń

Zajmujemy się doręczaniem oświadczeń. Notariusze na prośbę klienta doręczą na piśmie jej oświadczenia.

Projekty aktów oświadczeń i innych dokumentów

Przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz jest obowiązany czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne.

Profesjonalne spisywanie protokołów

Spisywanie protokołów: zgromadzeń wspólników spółek z o.o. lub innych spółek, walnych zgromadzeń akcjonariuszy i walnych zgromadzeń spółdzielni, posiedzeń zarządów, rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych spółek prawa handlowego, zebrań wspólnot mieszkaniowych i innych.

Przechowywanie dokumentów papierów wartościowych pieniędzy

Przyjmujemy dokumenty, pieniądze, papiery wartościowe. Gwarantujemy profesjonalną obsługę oraz fachowe doradztwo.