Doręczanie oświadczeń
Zajmujemy się doręczaniem oświadczeń. Notariusze na prośbę klienta doręczą na piśmie jej oświadczenia.

Projekty aktów oświadczeń i innych dokumentów
Przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz jest obowiązany czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne.

Profesjonalne spisywanie protokołów
Spisywanie protokołów: zgromadzeń wspólników spółek z o.o. lub innych spółek, walnych zgromadzeń akcjonariuszy i walnych zgromadzeń spółdzielni, posiedzeń zarządów, rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych spółek prawa handlowego, zebrań wspólnot mieszkaniowych i innych.

Przechowywanie dokumentów papierów wartościowych pieniędzy
Przyjmujemy dokumenty, pieniądze, papiery wartościowe. Gwarantujemy profesjonalną obsługę oraz fachowe doradztwo.

Sporządzanie aktów notarialnych

Sporządzamy akty notarialne takie jak:

 • protokół,
 • umowa sprzedaży,
 • umowa darowizny,
 • umowa zamiany,
 • umowa zniesienia współwłasności,
 • umowa o dożywocie,
  umowa o zrzeczenie się dziedziczenia,
 • oświadczenie,
 • pełnomocnictwo,
 • umowa majątkowa małżeńska (intercyza),
 • obejmujący ustanowienie służebności (gruntowych, osobistych, przesyłu),
 • testament,
 • i inne.

Sporządzanie protestów weksli i czeków
Instytucję protestu regulują ustawy: z dnia 28 kwietnia 1936 roku – Prawo wekslowe (Dz. U. Nr 37/1936, poz. 282 z późn. zm.) oraz z dnia 28 kwietnia 1936 roku – Prawo czekowe (Dz. U. Nr 37/1936, poz. 283 z późn. zm.).
Sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia
Zajmujemy się również sporządzaniem aktów poświadczenia dziedziczenia:

 • ustawowego,
 • testamentowego.

Poświadczenie dziedziczenia dopuszczalne jest co do spadkodawców zmarłych po 30 czerwca 1984 roku.
Zapewniamy profesjonalną obsługę.

Sporządzanie poświadczeń
Sporządzanie poświadczeń m.in.:

 • daty okazania dokumentu,
 • wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem,
 • własnoręcznego podpisu,
 • zgodności odpisu,
 • pozostawiania osoby przy życiu lub w określonym miejscu.

Wypisy odpisy i wyciągi dokumentów
Oryginał aktu notarialnego pozostaje w Kancelarii, natomiast strony oraz inne osoby uprawnione otrzymują wypisy aktu notarialnego, które mają moc prawną oryginału. Wypis jest identycznym powtórzeniem oryginału. Wypis podpisuje notariusz i opatruje pieczęcią oraz parafuje na złączach.