Autor: MieczkowskaNotariusz

Jak sporządza się odpisy notarialne?

Odpisy notarialne są sporządzane przy okazji takich spraw, jak przekazywanie praw własności, przedłużenia użytkowania wieczystego, umowy darowizny, poświadczenia dziedziczenia oraz różnego rodzaju dokumenty, którymi operuje się podczas spraw spadkowych. Nierzadko są to sprawy związane z przekazaniem własności o dużej wartości pieniężnej, co wymaga sporządzenia dodatkowego poświadczenia. Co musi znajdować się na akcie notarialnym Każdy akt notarialny, aby posiadał moc prawną i został uznany przez organy władzy państwowej, musi mieć takie elementy jak data sporządzenia, miejsce oraz czas rozpoczęcia tworzenia aktu oraz jego podpisania. Powinny także widnieć na nim dane kancelarii, począwszy od imienia oraz nazwiska notariusza oraz jego zastępcy, jeżeli to on dokonywał odpisu oraz siedziby kancelarii, podsumowuje notariusz Jadwiga Dorocińska. Wymagania związane z rolą notariusza Rola notariusza związana jest z dużą odpowiedzialnością prawną oraz etyczną. Każda czynność związana ze sporządzeniem dokumentu musi być konsultowana z osobami biorącymi udział procedurze. Jest to szczególnie ważne, kiedy uczestniczą w niej osoby starsze, niepełnosprawne lub niepiśmienne. Do przygotowywania odpisów jest uprawniony notariusz po odbyciu aplikacji lub polski konsul posiadający uprawnienia nadane przez Ministra Sprawiedliwości. Inne informacje widniejące w odpisie notarialnym Inne informacje ujęte w odpisie notarialnym to również dane poszczególnych uczestników postępowania, czyli ich imiona, nazwiska, dane pełnomocników, miejsca zamieszkania oraz informacje o stopniu pokrewieństwa.  W akcie muszą się również znaleźć oświadczenia stron z uwzględnieniem informacji o okazanych przez nie dokumentach. Na odpisie notarialnym powinny znajdować się także ważne z punktu widzenia danej okoliczności...

Read More

Dowiedz się, w czym pomagają dzisiaj klientom indywidualnym i biznesowym kancelarie notarialne

Rosnąca świadomość Polaków dotycząca kwestii prawnych powoduje, że coraz chętnie korzystamy z usług radców prawnych, adwokatów oraz notariuszy. Różnego rodzaju akty notarialne, dla klientów indywidualnych, a także biznesowych, sporządza między innymi Łukasz Górski, który swoją kancelarię notarialną prowadzi w Warszawie. Na jego przykładzie dowiedz się, co oferują dzisiaj notariusze. Szeroki zakres usług notarialnych Najlepsi specjaliści notarialni –  m.in. – Kancelaria notarialna Łukasza Górskiego – wyspecjalizowani są w dziedzinach prawa spadkowego, prawa spółek, prawa rodzinnego i nieruchomościowego. Ważnymi działaniami, są również różnego rodzaju poświadczenia: poświadczenia wzoru podpisu, poświadczenia pozostawania przy życiu, poświadczenia daty okazania dokumentu, poświadczenia zgodności odpisu/wyciągu/kopii z oryginałem dokumentu, poświadczenia podpisu pod dokumentami. Do bardziej złożonych obsługiwanych sprawa należą jednak między innymi umowy darowizn i zamiany, umowy o dożywocie, umowy deweloperskie, przekształcanie praw spółdzielczych, umowy majątkowe małżeńskie, a także te dotyczące podziałów majątku, czy też umowy alimentacyjne, oraz o dział spadku. Do takich notariuszy, jak Łukasz Górski można zgłosić się również w przypadku konieczności sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia, czy otwarcia i ogłoszenia testamentu. Z pełnym zakresem szerokich usług notarialnych najlepszych specjalistów, możesz zapoznać się na tworzonych przez nich stronach internetowych. Elastyczność działania Dobry notariusz z pewnością będzie wyróżniał się również bardzo elastyczną formą swoich działań, przyjmując klientów zarówno we własnej kancelarii, jak i też w siedzibie firmy klienta. Druga opcja może być konieczna między innymi przy takich czynnościach notarialnych, jak: sporządzanie umów i statutów, pełnomocnictw, protokołów zgromadzeń wspólników, protokołów walnych zgromadzeń...

Read More

Służebność osobista – zabezpieczenie wieczyste użytkowania

Zdarzają się przypadki, w którym członek rodziny nie jest właścicielem mieszkania, a obawia się o przyszłość, czy będzie mógł dalej w nim zamieszkiwać. Inny przypadek to taki, w którym właściciel nieruchomości jest uzależniony z korzystania z prywatnej drogi, aby móc dojechać na własną posesję. Aby nie mieć obaw co do możliwości użytkowania wspomnianych dóbr warto ustanowić służebność osobistą na drodze dokumentu potwierdzonego u notariusza. Czym jest służebność? Zgodnie z przyjętym prawem służebność osobista jest ograniczonym prawem rzeczowym podobnym do zastawu lub hipoteki. Dotyczy zatem głównie nieruchomości i jest to prawo rzeczowe, które tą nieruchomość obciąża. Wyróżniamy trzy rodzaje służebności, czyli gruntową, osobistą i przesyłu. Najbardziej popularną formą służebności jest służebność gruntowa. Polega ona na obciążeniu jednej nieruchomości na rzecz właściciela innej nieruchomości prawem do korzystania przez właściciela nieruchomości do korzystania z niej w oznaczonym zakresie. Na podstawie tego prawa właściciel nieruchomości obciążonej ma ograniczoną możliwość dokonywania w jej ramach jakichkolwiek znaczących działań. Trzeba pamiętać, że nie przysługują mu też żadne uprawnienia wobec nieruchomości władnącej, co wynika z przepisów o treści i wykonywaniu własności. Służebność osobista jest definiowana przez kodeks cywilny. Przysługuje ona osobie fizycznej, a nie właścicielowi nieruchomości władającej. Jest ona często określana na podstawie zapisów potwierdzonych przez notariusza. Osoba uprawniona ze służebności może korzystać z nieruchomości obciążonej w określonym zakresie lub właściciel nieruchomości obciążonej zostaje ograniczony w możliwości dokonywania w stosunku do uprawnionego działań względem obciążonej nieruchomości. W przypadku zaistnienia służebności...

Read More

Usługi notarialne świadczone w renomowanej kancelarii

Wiele spraw warto uporządkować w sposób zgodny z prawem – konieczne może być do tego np. poświadczenie notariusza. Pełen wachlarz usług notarialnych obejmuje wiele czynności, które warto powierzyć doświadczonemu specjaliście. Eliza Szerszenowicz-Kaczmarek prowadzi własną kancelarię, w której sporządzane są akty notarialne, protokoły oraz wiele innych dokumentów – jakich dokładnie? Niezwykle istotne akty notarialne Akty notarialne to bardzo ważne dokumenty urzędowe – w tej formie sporządzone muszą być m.in. poszczególne umowy, co zabezpiecza interes stron. Umowa o przedłużenie wieczystego użytkowania, o dział spadku, zbycia spółdzielczego prawa do lokalu czy zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości i przenosząca tę własność to właśnie najczęściej realizowane w kancelarii akty notarialne. Notariusz jest w stanie sporządzić je zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, podobnie jak akty poświadczenia dziedziczenia. Do usług notarialnych świadczonych w renomowanej kancelarii zaliczyć można z pewnością także inne poświadczenia. Dotyczące własnoręczności podpisu, daty okazania dokumentu czy nawet pozostawiania osoby przy życiu lub w określonym miejscu to dokumenty, których sporządzeniem zajmie się notariusz Eliza Szerszenowicz-Kaczmarek. Prowadzona przez nią kancelaria jest w stanie również doręczyć oświadczenia i zająć się spisaniem poszczególnych protokołów. Co jeszcze wchodzi w zakres kompleksowych usług notarialnych? Zabezpieczone interesy Warto zadbać o ochronę swoich interesów w przypadku przeprowadzania konkretnych transakcji i nie tylko. Pomogą w tym czynności notarialne realizowane w renomowanych kancelariach. Prowadzona przez Romualdę Mieczkowską z Tomaszowa Mazowieckiego sporządza protesty weksli i czeków, a w zakresie wykonywanych usług jest także tzw. depozyt notarialny....

Read More

Jak odrzucić spadek?

Jeśli bliski pozostawił Tobie spadek, który obciążony jest jednak długami, masz prawo do tego, aby nie przyjąć zadłużenia. Obecnie można spotkać się z dwiema drogami odrzucenia spadku. Pierwsza polega na przedłożeniu odpowiednich dokumentów przed sądem rejonowym zgodnym z miejscem zamieszkania. Druga, łatwiejsza i bardziej rekomendowana opcja to skorzystanie z pomocy notariusza. Kiedy zdecydować się na odrzucenie spadku? Według polskiego prawa każdy spadkobierca testamentowy, a także ustawowy może odrzucić spadek. Istotne przy tym jest to, że owym odrzuceniem jest nieprzyjmowanie zarówno zawartych w spadku aktywów, jak i pasywów. Nie ma zatem możliwości np. przyjęcia nieruchomości, a odrzucenie długu względem określonych wierzycieli. Pamiętać należy również o tym, że zatwierdzone dokumenty o odrzuceniu spadku w sądzie, czy u notariusza nie są możliwe do cofnięcia. Decyzję o odrzuceniu spadku należy zatem dokładnie przemyśleć. Najczęściej jednak dochodzi do takiej czynności prawnej, w przypadkach kiedy wspomniane pasywa znacznie przekraczają ilość aktywów, lub kiedy te tylko nieznacznie przyniosą zysk. Wielokrotnie lepiej odrzucić spadek, niż wikłać się w złożoną sprawę spadkową. Termin na odrzucenie spadku Ustawowy termin na dokonanie odrzucenia spadku wynosi sześć miesięcy od chwili, gdy spadkobierca dowiedział się o tytule swojego powołania do spadku. Nie warto przy tym kierować się datą wyznaczoną dla innych spadkobierców. Terminem początkowym dla małżonków oraz dzieci, najczęściej jest dzień śmierci spadkodawcy. Dla innych ustawowych spadkobiorców może to być późniejsza data. Taka też jest dyktowana dla spadkobierców testamentowych. Granica początkowa terminu odrzucenia spadku rozpoczyna się dla...

Read More
Kancelaria Notarialna z Tomaszowa Mazowieckigo Pani notariusz Romualdy Mieczkowskiej dokonuje czynności notarialnych m.in. na terenie miejscowości Tomaszów Mazowiecki, gm. Tomaszów Mazowiecki oraz powiatu Tomaszów Mazowiecki. Nasza Kancelaria Notarialna mieszcząca się w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Polskiej Organizacji Wojskowej 17 sporządza akty notarialne, akty poświadczenia dziedziczenia, spisuje protokoły oraz dokonuje innych czynności notarialnych. Frazy, po których łatwo znaleźć naszą Kancelarię Notarialną w sieci to: notariusz Tomaszów Mazowiecki, notariusze Tomaszów Mazowiecki, kancelaria notarialna Tomaszów Mazowiecki, kancelarie notarialne Tomaszów Mazowiecki.